top of page

NOTICE OF APPLICATION FOR A LICENCE
TO TRADE ELECTRICITY / 
ISAZISO SOKUFAKA ISICELO SELAYISENSE YOKUHWEBA NGOGESI

SPRINGS GAUTENG

In terms of Section 11 of the Electricity Regulation Act, 2006 (Act No. 4 of 2006); CBI Electric Apollo (Pty) Ltd hereby notifies all residents in the Springs, Gauteng area that a trading license application has been lodged with the National Energy Regulator (NERSA) to operate as a Trader in electricity, subject to the approval of the Energy Regulator, this trading activities will be established in across South Africa, with the first Independent Power Producers (IPP’s) being based in Springs, Johannesburg, Gauteng and the off-taker situated in Hammarsdale, Mpumalanga, KwaZulu-Natal.

 

The licence application is available for inspection at the SPRINGS PUBLIC LIBRARY (55 5th Street, Springs New, Springs), telephone number (011) 999-8814, head Librarian Ms Tebogo Kekana.

 

All interested parties and/or any member of the public may lodge written objections with NERSA, within 30 days from the date of this publication. Such objections must be in a form of an affidavit and must be directed to NERSA through any of the addresses below:

 

NERSA contact details:

Physical address:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

Kulawula House

526 Madiba Street

Arcadia

Pretoria

 

Postal Address:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

P O Box 40343

Arcadia

0007

South Africa

 

e-Mail address:

kabelo.mkasi@nersa.org.za

chisilo.mwanza@nersa.org.za

zuzeka.njoku@nersa.org.za

siphiwe.khumalo@nersa.org.za

Hammarsdale Mpumalanga

In terms of Section 11 of the Electricity Regulation Act, 2006 (Act No. 4 of 2006); CBI Electric Apollo (Pty) Ltd hereby notifies all residents in the Hammarsdale, Mpumalanga, KwaZulu-Natal area that a trading license application has been lodged with the National Energy Regulator (NERSA) to operate as a Trader in electricity,  subject to the approval of the Energy Regulator, this trading activities will be established in across South Africa, with the first Independent Power Producers (IPP’s) being based in Springs, Johannesburg, Gauteng and the off-taker situated in Hammarsdale, Mpumalanga, KwaZulu-Natal.

 

The licence application is available for inspection at the MPUMALANGA PUBLIC LIBRARY (G1710 Shezi Main Road, Mpumalanga East, Mpumalanga - KZN), telephone number (031) 322-2303/4, head Librarian Ms Cindy.

 

All interested parties and/or any member of the public may lodge written objections with NERSA, within 30 days from the date of this publication. Such objections must be in a form of an affidavit and must be directed to NERSA through any of the addresses below:

 

NERSA contact details:

 

Physical address:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

Kulawula House

526 Madiba Street

Arcadia

Pretoria

 

Postal Address:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

P O Box 40343

Arcadia

0007

South Africa

 

e-Mail address:

kabelo.mkasi@nersa.org.za

chisilo.mwanza@nersa.org.za

zuzeka.njoku@nersa.org.za

siphiwe.khumalo@nersa.org.za

SPRINGS  e-GAUTENG

NgokweSigaba 11 se Electricity Regulation Act, 2006 (Act No. 4 of 2006); I-CBI Electric Apollo (Pty) Ltd yazisa zonke izakhamuzi endaweni yase-Springs, e-Gauteng ukuthi isicelo selayisense yokuhweba sifakwe ku-National Energy Regulator (NERSA) ukuze isebenze njengoMhwebi ngogesi, kuncike ekugunyazweni koMlawuli wezaMandla, le misebenzi yokuhweba izosungulwa eNingizimu Afrika yonkana, lapho Abakhiqizi Bakagesi Abazimele (IPP's) bokuqala bezinze e-Springs, eJohannesburg, eGauteng kanye nenkampani ethengisa ugesi ezinze e-Hammarsdale, eMpumalanga, KwaZulu-Natal.

 

Isicelo selayisense siyatholakala ukuze sihlolwe e-SPRINGS PUBLIC LIBRARY (55 5th Street, Springs New, Springs), inombolo yocingo (011) 999-8814, inhloko yasemtatsheni wolwazi uNksz Tebogo Kekana.

 

Bonke abathintekayo kanye/noma noma yiliphi ilungu lomphakathi lingafaka izikhalo ezibhalwe phansi kwa-NERSA, zingakapheli izinsuku eziwu-30 kusukela ngosuku lokushicilelwa. Lokho kuphikisa kufanele kube ngendlela ye-afidavithi futhi kufanele kuqondiswe kwa-NERSA nganoma yimaphi amakheli angezansi:

 

Imininingwane yokuxhumana ye-NERSA:

 

Ikheli lendawo:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

Kulawula House

526 Madiba Street

Pretoria

 

Postal Address:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

P O Box 40343

Arcadia

0007

South Africa

 

Ikheli le imeyili:

kabelo.mkasi@nersa.org.za

chisilo.mwanza@nersa.org.za

zuzeka.njoku@nersa.org.za

siphiwe.khumalo@nersa.org.za

Hammarsdale eMpumalanga

NgokweSigaba 11 se Electricity Regulation Act, 2006 (Act No. 4 of 2006); I-CBI Electric Apollo (Pty) Ltd yazisa zonke izakhamuzi endaweni yase-Hammarsdale, eMpumalanga, KwaZulu-Natal ukuthi isicelo selayisense yokuhweba sifakwe ku-National Energy Regulator (NERSA) ukuze isebenze njengoMhwebi ngogesi, kuncike ekugunyazweni koMlawuli wezaMandla, le misebenzi yokuhweba izosungulwa eNingizimu Afrika yonkana, lapho Abakhiqizi Bakagesi Abazimele (IPP's) bokuqala bezinze e-Springs, eJohannesburg, eGauteng kanye nenkampani ethengisa ugesi ezinze e-Hammarsdale, eMpumalanga, KwaZulu-Natal.

 

Isicelo selayisense siyatholakala ukuze sihlolwe e-MPUMALANGA PUBLIC LIBRARY (G1710 Shezi Main Road, eMpumalanga East, eMpumalanga - KZN), inombolo yocingo (031) 322-2303/4, inhloko yasemtatsheni wolwazi uNksz Cindy.

 

Bonke abathintekayo kanye/noma noma yiliphi ilungu lomphakathi lingafaka izikhalo ezibhalwe phansi kwa-NERSA, zingakapheli izinsuku eziwu-30 kusukela ngosuku lokushicilelwa. Lokho kuphikisa kufanele kube ngendlela ye-afidavithi futhi kufanele kuqondiswe kwa-NERSA nganoma yimaphi amakheli angezansi:

 

Imininingwane yokuxhumana ye-NERSA:

 

Ikheli lendawo:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

Kulawula House

526 Madiba Street

Pretoria

 

Postal Address:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

P O Box 40343

Arcadia

0007

South Africa

 

Ikheli le imeyili:

kabelo.mkasi@nersa.org.za

chisilo.mwanza@nersa.org.za

zuzeka.njoku@nersa.org.za

siphiwe.khumalo@nersa.org.za

Apollo Africa Trading License

Our application for an electricity trading license in terms of the Electricity Regulation Act (No 4 of 2006) has now entered the Public Participation phase.

 

A copy of the Application as available for public viewing can be downloaded here:

bottom of page